Инвентаризация цена

Инвентаризация цена достъпна за всеки бизнес от нашите обучени специалисти в цялата страна. Инвентаризации на магазини, инвентар, активи, стоки и изделия. Ние може да извършим инвентаризация на всички ваши активи, инвентар, склад, магазин, аптека, библиотека и други.

Инвентаризация цена

Инвентаризация цена: еднократна, месечна, тримесечна или с годишен абонамент. Получавате големи отстъпки при сключване на дългогодишен договор с нас.

Крайна цел, която се преследва при извършване на инвентаризации е да се постигне напълно съответствие между данни от счетоводното отчитане и евалното фактическо състояние на активите и пасивите.

Всичко това е описано в нашата страница инвентаризация , но поради важността мислим, че е хубаво да се преповторят някои неща.

Методът на счетоводно инвентаризиране се оценява в тези основни насоки:

1. да ни послужи за определяне на количествени и стойностни размери на обектите на отчитане, което да бъде основата за реалното установяване на материална отговорност. Както и за опазване на инвентара и имуществото;
2. като процес, който ни подпомага за откриване на допуснатите грешки, както и за тяхното коригиране. Така се установява достоверността на наличната счетоводна информация.
3. да ни послужи за установяване на естествените загуби, липси, излишъци, както и за тяхното компенсиране, документиране и уреждане.

Инвентаризациите трябва да се извършват в определените за това срокове. Всичко това се прави, съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Може да се извършват инвентаризации и при възникване на конкретни случки или предписания.

Срокове за извършване на инвентаризации, съгласно Закона за счетоводството са:

1. за дълготрайни материални активи ДМА и нематериални активи – трябва да се извършва най-малко един път на две години;
2. за материални запаси – най-малко един път годишно;
3. за книги в библиотека – най-малко един път на пет години;
4. за всичките останали активи и пасиви – най-малко един път годишно, за целите на съставянето на годишен финансов отчет.

Случаите в които трябва да се извършите инвентаризация:

– при смяна на материално отговорно лице МОЛ;
– по искане/разпореждане на съда, прокуратурата или сметната палата;
– по инициатива със заповед на ръководителя на предприятието;
– при стихийни бедствия, съмнения за кражби и други;

За конкретна цена, моля свържете се с нас!